Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Aannemers &Onderhoudsbedrijf Oud Hollands Diensten bv

Genoemd zoals hieronder O.H.D.bv

Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van , Aannemers &Onderhoudsbedrijf Oud Hollands Diensten bv, zowel ter zake van de leveringen van zaken en/of onderdelen daarvan als ter zake van het verrichten van werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met O.H.D.bv, voor de uitvoering waarvan door O.H.D.bv derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van O.H.D.bv
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. O.H.D.bv en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien O.H.D.bv niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat O.H.D.bv in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van O.H.D.bv zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er sprake is van een termijn van aanvaarding dan is deze vastgesteld op 14 dagen. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. O.H.D.bv kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is O.H.D.bv daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij O.H.D.bv anders aangeeft.
4. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, technische opgaven en dergelijke in prospectie zijn immer geheel vrijblijvend en binden O.H.D.bv niet.
5. Door de wederpartij overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte, zoals situaties, detailtekeningen, beschrijvingen en dergelijke, worden door ons als algemene richtlijnen beschouwd.
6. Toezending van aanbiedingen en/of plannen en/of tekeningen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van een order. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven mogen worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
7. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Niet levering c.q. niet acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.
8. Bij niet acceptatie van de offerte zijn wij gerechtigd die kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen hiervan aan wederpartij in rekening te brengen indien wij dit voor het uitbrengen van de offerte hebben bedongen, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn.

Artikel 3 – Overeenkomst

1. Opdrachten gelden eerst al door O.H.D.bv aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd dan wel wanneer zij in uitvoering zijn genomen. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen. De datum van bevestiging is hierbij bepalend.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever O.H.D.bv derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. O.H.D.bv dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. O.H.D.bv zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. O.H.D.bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten, voortvloeiende uit de inschakeling van derden, komen ten allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
5. Indien door O.H.D.bv of door O.H.D.bv ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de
opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. O.H.D.bv zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is O.H.D.bv gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen O.H.D.bv bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van O.H.D.bv op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan O.H.D.bv een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens O.H.D.bv gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van O.H.D.bv daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet.
11. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder opschortende voorwaarden dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter onzer beoordeling.
12. Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert c.q. opzegt dan wel op andere wijze doet beëindigen, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Werkzaamheden (montage)

1. Indien wij hebben aangeboden de materialen te monteren, te plaatsen of aan te brengen, is prijs met inbegrip hiervan en het bedrijf vaardig opleveren van het in de aanbieding of opdrachtbevestiging omschreven werk.
2. Indien wij, zonder montage, de plaatsing of aanbrengen in opdracht te hebben, hierbij van advies dienen, aanvaarden wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Voor het advies zullen de gemaakte kosten zoals arbeidsuren, reisuren, verblijf- en reiskosten, in rekening worden gebracht.
3. De wederpartij is er volledig verantwoordelijk voor, dat: a. de monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aankomen hun werkzaamheden kunnen aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien wij tijdig aan de wederpartij hebben medegedeeld, dat bij het voor de voortgang noodzakelijk achten het tijdstip van het begin of het einde der werkuren buiten de normale werkuren tellen; b. de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, of de goederen dienen te worden afgeleverd, geschikt zijn voor transport door middel van onze voertuigen; c. de aangewezen bouwplaats geschikt voor opslag en montage.
4. Ingeval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan dit artikel gestelde voorwaarden, wordt voor de wederpartij aan ons een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Bovendien komsten alle kosten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet tijdig is voldaan, volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5 – Onderbreking van de werkzaamheden

1. Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht voor het tot op dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren.
2. Alle kosten, welke ontstaan doordat de werkzaamheden buiten onze schuld worden onderbroken, zijn voor rekening van de wederpartij. Meer uren en wachturen van ons of in opdracht van ons te werk gesteld personeel zullen worden verrekend volgens de voor ons vastgestelde uurlonen en opslagen.

Artikel 6 – Prijzen en meerwerk

1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgaven van O.H.D.bv onder voorbehoud van prijswijziging.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder onder andere begrepen reis- en verblijf- , verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien O.H.D.bv met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is O.H.D.bv niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij O.H.D.bv:
• alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
• indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op O.H.D.bv rustende verplichting ingevolge de wet;
• indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
• of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
5. Meerwerk en meer kosten dan in de overeenkomst voorzien, zullen door ons in rekening worden gebracht, tenzij de wederpartij bewijst dat deze aan onze schuld zijn te wijten.
6. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Wij zijn niet gehouden meerwerk te verrichten, dan wanneer daartoe schriftelijk opdracht is ontvangen van of namens de wederpartij en wij deze opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

Artikel 7 – Betaling, rente en incassokosten

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door O.H.D.bv aangewezen bank- of girorekening plaats te vinden, binnen 5 dagen na factuurdatum. De op onze bank- of giroafschrift
aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zenden wij telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de wederpartij toe.
2. Indien wij volgens de overeenkomst gerechtigd zijn tot een betalingstermijn en opneming van het werk door de wederpartij daarvoor vereist is, is de wederpartij verplicht hieraan op eerste aanvraag medewerking te verlenen. Indien opneming na vijf dagen na het verzoek daartoe nog niet heeft plaatsgevonden wordt dat is voldaan aan de voorwaarden voor de betaling van de betreffende termijn en komt deze termijn voor betaling in aanmerking.
3. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. O.H.D.bv heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. O.H.D.bv kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. O.H.D.bv kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan O.H.D.bv verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW en zijn verschuldigd in ieder geval waarin O.H.D.bv zich voor de vordering van de hulp van derden heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de opdrachtgever van de buitengerechtelijke kosten zonder dat O.H.D.bv gehouden is aan te tonen dat O.H.D.bv deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
8. In gevallen dat de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendom wordt opgelegd: b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld: c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt: d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen: e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsvinden van een van de vorengenoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijk tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schade, kosten en interest.

Artikel 8 – Verplichtingen van de wederpartij

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan O.H.D.bv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan O.H.D.bv worden verstrekt. Onder de gegevens wordt onder meer verstaan: de voor de opzet van het werk benodigde gegevens ter verkrijging van goedkeuring (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke), over het gebouw en het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen, over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en water. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan O.H.D.bv zijn verstrekt, heeft O.H.D.bv het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan O.H.D.bv ter beschikking heeft gesteld. O.H.D.bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat O.H.D.bv is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ons behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
3. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen, dat indien onze materialen niet direct na aanvoer op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden, zij zodanig door hem worden opgeslagen, dat geen schade aan het geleverde kan ontstaan. Met name draagt de wederpartij ervoor zorg, dat geen inwerking van vocht kan plaatsvinden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de wederpartij

1. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat O.H.D.bv de gevolgen reeds bij het uitbrengen van offerte had kunnen voorzien.
2. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichtte leveringen.
3. De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructies en werkwijzen en voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd.

Artikel 10 – Verplichtingen van O.H.D.bv, niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, en overmacht

1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van O.H.D.bv met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
2. Wij worden geacht bekend te zijn met de door de uitvoering van het werk door O.H.D.bv bestelde materialen en diensten. Wij zijn verplicht de opgegeven leverdata zoveel mogelijk aan te houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreffen dit echter nimmer fatale termijnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de voor de wederpartij uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3. O.H.D.bv is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop O.H.D.bv geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor O.H.D.bv niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van O.H.D.bv of van derden daaronder begrepen. O.H.D.bv heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat O.H.D.bv zijn verbintenis had moeten nakomen.
5. O.H.D.bv kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6. Voor zover O.H.D.bv ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is O.H.D.bv gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 – Levertijd

1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door ons bestelde materialen en diensten. Wij zijn verplicht de opgegeven leverdata zoveel mogelijk aan te houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreffen dit nimmer fatale termijnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de voor de wederpartij uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Wij hebben het recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van ons kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij schriftelijk in gebreke zijn gesteld.
4. Het werk wordt als opgeleverd en/of overgedragen beschouwd, indien overeenkomstig deze voorwaarden is of wordt geacht te zijn goedgekeurd en/of overgedragen. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd en/of geaccepteerd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd en/of overgedragen wordt beschouwd.
5. Wij zijn verplicht kleine gebreken binnen 1 maand na opleverdatum en/of overdrachtdatum te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen of zoveel meer als schriftelijk werd overeengekomen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Wij zijn verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo
spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering van die waarvoor de wederpartij verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is. En of derde is ingeschakeld door opdrachtgever.

Artikel 12 – Opneming en overdracht

1. Onmiddellijk na het gereed komen van de door ons opgedragen werkzaamheden zal de opneming en oplevering plaatsvinden.
2. In geval van een door ons gegrond bevonden klacht, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd en/of overgedragen, indien en voor zover het in het gebruik wordt opgenomen. De dag van ingebruikname van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring en/of overdracht van het werk of van het betreffende gedeelte.
4. Kleine gebreken dien in artikel 10 lid 5 genoemde periode kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring en/of niet accepteren mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 13 – Garantie, onderzoek, reclames en verjaringstermijn

1. De door O.H.D.bv te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie en garantie op de door O.H.D.bv verrichte werkzaamheden geldt voor een periode van 6 maanden na opneming c.q. levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door O.H.D.bv verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van O.H.D.bv, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar O.H.D.bv geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde c.q. de verrichte werkzaamheden te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan O.H.D.bv te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan O.H.D.bv te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat O.H.D.bv in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever dient O.H.D.bv in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en van hetgeen waartoe hij O.H.D.bv opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is dan wel werkzaamheden niet correct werden uitgevoerd en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal O.H.D.bv de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van O.H.D.bv, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen c.q. de werkzaamheden alsnog op correcte wijze verrichten. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan O.H.D.bv te retourneren en de eigendom daarover aan O.H.D.bv te verschaffen, tenzij O.H.D.bv anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van O.H.D.bv daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- , verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10.In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens O.H.D.bv en de door O.H.D.bv bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst O.H.D.bv geleverde blijft eigendom van O.H.D.bv totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met O.H.D.bv gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door O.H.D.bv geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van O.H.D.bv veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om O.H.D.bv daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan O.H.D.bv ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is O.H.D.bv gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens O.H.D.bv bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval O.H.D.bv zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan O.H.D.bv en door O.H.D.bv aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van O.H.D.bv zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid O.H.D.bv

1. Indien O.H.D.bv aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. O.H.D.bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat O.H.D.bv is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien O.H.D.bv aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van O.H.D.bv beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van O.H.D.bv is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. O.H.D.bv is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van O.H.D.bv aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan O.H.D.bv toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. O.H.D.bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van O.H.D.bv of zijn ondergeschikten.

Artikel 16 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart O.H.D.bv voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan O.H.D.bv toerekenbaar is. Indien O.H.D.bv uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden O.H.D.bv zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is O.H.D.bv, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van O.H.D.bv en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij O.H.D.bv partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van O.H.D.bv is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft O.H.D.bv het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 – Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de site www.oudhollandsdiensten.nl en gedeponeerd KvK te Den Haag
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met O.H.D.bv.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.